Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky resortu Urban Resort, webu www.urbanresort.villas, provozovatele Urban-Brno s.r.o.

 

čl. I  

Předmět všeobecných obchodních podmínek  

 

 1. Urban-Brno s.r.o. - sídlo: Palackého tř. 192/60, 612 00 Brno-Královo Pole; IČ: 05512361 (dále jen Urban Resort) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb ubytování a jiných doplňkových služeb (dále jen služby) jiným fyzickým osobám (dále jen „Klient“), které upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti Urban Resortu a Klientů. 

 1. Smluvní vztahy, které nejsou upravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem a obchodním zákoníkem.  

 

čl. II  

Rezervace pobytu  

 

 1. Pobyt v Urban Resort si Klient objedná telefonicky, elektronickou poštou na adresu: info@urbanresort.villas nebo skrze webové rozhraní na webových stránkách Urban Resortu (dále jen „webových stránkách“) www.urbanresort.villas. 

 1. Rezervace musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení klienta, telefon, adresu elektronické pošty, počet ubytovaných osob, termín, zvolený dům, případně další specifikace. 

 1. Za smluvní vztah spoluúčastníků pobytu, uvedených v objednávce, odpovídá objednávající klient.  

 1. Rezervace Klienta je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena potvrzením rezervace Urban Resortem, kterou vzniká mezi Klientem a Urban Resortem smluvní vztah o prodeji služeb. Potvrzení rezervace Urban Resortem bude odesláno na adresu elektronické pošty uvedené Klientem neprodleně po jejím zpracování.  

 1. Zasláním rezervace Urban Resortu Klient stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Urban Resortu: www.urbanresort.villas.  

 

čl. III  

Práva a povinnosti smluvních stran  

 

 1. Základní práva Klienta: právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky Urban Resortem, právo na informace o všech skutečnostech, které jsou Urban Resortu známy a které se dotýkají objednaných služeb. 

 1. Základní povinnosti Klienta: obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby, zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18-ti let bez jeho doprovodu, dostavit se včas a na místo čerpání sjednaných služeb, přičemž se Klient v den nástupu prokáže na recepci průkazem totožnosti, potvrzením objednávky Urban Resortu a dokladem o zaplacení služeb, dodržovat provozní řád Urban Resortu, uhradit objednané služby v plné výši a včas před jejich poskytnutím, počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních klientů, Urban Resortu, poskytovatelů služeb a uhradit případnou škodu, kterou Klient způsobil Urban Resortu nebo ostatním poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb.  

 1. Povinnosti Urban Resortu: zajistit osobám uvedeným v objednávce poskytnutí služeb specifikovaných v této objednávce v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, poskytnout Klientovi služby v termínu, rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky, pravdivě a řádně informovat Klienta o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro plnění ze smlouvy důležité, a které jsou Urban Resortu známy, při zpracovávání osobních údajů Klienta je Urban Resort povinen dbát, aby klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.  

 

čl. IV  

Platební podmínky  

 

 1. Ceny pobytu a služeb Urban Resortu jsou uvedeny na webových stránkách www.urbanresort.villas. 

 1. Úhradu objednaného pobytu provádí Klient formou 50% zálohy za jím objednané a Urban Resortem potvrzené služby. Záloha musí být uhrazena nejpozději do 5 pracovních dní od rezervace. Zbylých 50% Klient musí uhradit nejpozději 21 dní do příjezdu/ ubytování. Je-li pobyt objednán ve lhůtě 21 dnů a méně před nástupem na pobyt, je Klient o způsobu placení pobytu informován.  

 1. Způsob úhrady: bankovním převodem na základě Urban Resortem vystavené zálohové faktury anebo hotovosti v den příjezdu při nástupu ubytování – na základě individuální domluvy.  

 1. Nebude-li záloha za pobyt zaplacena v termínu uvedeném v potvrzení pobytu, může Urban Resort od potvrzené objednávky odstoupit.  

 1. V případě, že z časových důvodů nebude možné zaplatit pobyt předem, je možné po dohodě pobyt uhradit na místě (platební kartou nebo platbou v hotovosti). Úhrada pobytu musí být provedena na recepci Urban Resortu, a to před poskytnutím první služby.  

 1. V den skončení pobytu Urban Resort vystaví Klientovi účet za čerpané služby, ve kterém taktéž Urban Resort zúčtuje uhrazenou zálohu, přičemž rozdíl je Klient povinen doplatit v hotovosti buď na recepci hotelu, nejpozději v den skončení pobytu nebo v poslední den čerpání služeb.  

 

čl. V  

Odstoupení od smlouvy  

 

 1. Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky pobytu. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a oznámení o odstoupení musí být prokazatelně doručeno Urban Resortu. Klient může zrušit potvrzenou závaznou objednávku jen do dne sjednaného nástupu a jen zaplacením částky odstupného (storno poplatku), které činí: 

 • do 21 dnů před nástupem bez storno poplatku – platba bez bankovních poplatků, budou strženy   

 • od 20 dnů do 7 dnů před dnem nástupu 50% z celkové ceny rezervace  

 • od 6 dnů do nástupu 100% z celkové ceny rezervace  

 1. Urban Resort může od vymáhání storno poplatku ustoupit, jestliže Klient nečerpal služby z vážných důvodů, které byly řádně prokázány. Storno poplatek se nehradí v těchto dohodnutých případech - úmrtí, nemoc klienta nebo živelná pohroma znemožňující nástup v dohodnutém termínu.  

 1. V případě stornované objednávky provede Urban Resort nejpozději do 21 dnů vyúčtování a vrácení zaplacené zálohy Klientovi s odečtením storno poplatku, pokud tento vznikne.  

 1. Hotel může odstoupit od potvrzené objednávky z důvodů závažného porušení povinností Klienta (např. neuhrazení včas a v plné výši ceny objednaného pobytu a služeb), stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, a to bez nároku na další plnění.  

 

čl. VI  

Reklamace  

 

 1. Je-li rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb Urban Resortu prokazatelně nižší než bylo v potvrzené objednávce sjednáno, vzniká Klientovi právo na reklamaci. 

 1. V případě reklamace služeb je Klient povinen uplatnit své požadavky na nedostatky bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služby tak, aby mohly být odstraněny ihned na místě. Pokud toto není možné, bude sepsaná s Klientem písemná reklamace.  

 

čl. VII  

Závěrečná ustanovení  

 

 1. V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními písemně uzavřené smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami, mají přednost ustanovení smlouvy. 

 1. Urban Resort má právo měnit a doplňovat tyto Všeobecné obchodní podmínky. Jestliže dojde k takové změně, bude nová verze Všeobecných obchodních podmínek zveřejněna na webových stránkách www.urbanresort.villas. Nesouhlasí-li Klient se změnou Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb, má právo neprodleně od smlouvy odstoupit (nejpozději do 5 dnů od nabytí jejich účinnosti), jinak se má za to, že se změnou Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb souhlasí.  

 1. Pokud některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane z nějakého důvodu neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení. To neplatí, stanoví-li kogentní ustanovení občanského zákoníku něco jiného.  

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. listopadu 2018. 

 Top